Agora: Archaic, Classical, Hellenistic, Roman, Medieval Parthenon
Agoranomeion Proparthenon
Aiakeion: Archaic, Classical, Hellenistic Pnyx
Acropolis: Archaic, Classical, Hellenistic, Roman, Medieval Pompeion
Ancient Temple of Athena Propylaea: Archaic, Classical
Asclepieion Prytanikon
Agora Basilica Poikile Stoa
Altar of the 12 Gods Philopappos Monument
Altar of Athena on Acropolis Pantainos Library
Arsenal Pericles’ Odeon
Agrippa’ s Odeion Roman Bath in Olympieion
Bema Roman Bath in Theatre
Bouleuterion I Royal Stoa (Basileios)
Bouleuterion II South Stoa I
Court Enclosure South Stoa II
Chalkotheke SW Temple
Choragic Monument of Thrassylus Sanctuary of Pandion
Choragic Monument of Lysicrates SE Fountain
Choragic Monument of Nikias SE Temple
Delfinion Court Stoa of Attalos
Eleusinion: Archaic, Classical State Offices
Enneapylon Sanctuary of Jeus Polieus
Erechtheum Square Peristyle
Hadrian’s Gate Stoa of Eumenes
Hadrian’s Library Stoa of Artemis Braubronia: Classical, Hellenistic
Herodeum Stoa of Zeus Eleutherios
Kerameikos Temple of Apollo Delphinios
Leokoreion Temple of Dionysos: Archaic,  Classical
Middle Stoa Temple of Zeus Eleutherios and Athena Ergane
Metroon: Archaic, Hellenistic Temple of Athena Nike
Monopteros Temple of Olympian Zeus
Monument of Eponymous Heroes Temple of Apollo Patroos: Archaic, Classical
Mint Temple of Rome and Augustus
Nymphaion Temple of Aphrodite Ourania
NW Temple Temple of Artemis Agrotera
Olympieion Tholos
Panathenaic Stadium Theatre of Dionysos
Pandroseion Temple of Ares
Pantheon Tower of the Winds
Vespasianai